Bine ai venit pe Agridin – Pentru fermieri profesionisti

Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter

Asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal reprezinta un principiu de baza AGRIDIN, motiv pentru care ne-am alocat aceasta sectiune pentru a va prezenta modul in care functionam in acord cu cerintele actuale, precum si in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut sub numele de “GDPR”, precum si cu orice alta legislatie in vigoare in Romania.

Utilizarea paginilor noastre web se poate face si fara indicarea datele dumneavoastra personale, dar in cazul in care cineva doreste sa utilizeze serviciile pe care le oferim prin intermediul site-ului, atunci prelucrarea datelor cu carater personal ar putea fi necesara.  In cazul in care prelucrarea datelor este necesara si nu exista o baza legala sau un contract in acest sens, atunci obtinem in general, consimatmantul persoanei vizate.

Prin intermediul prezentei Politici de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caaracter personal dorim sa informam cu privire la natura, scopul si temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra si asupra drepturilor pe care le aveti.

Totusi trebuie sa aveti in vedere ca transferul de date prin Internet poate, in principiu, sa aiba lacune de securitate, iar din acest motiv, fiecare persoana vizata are libertatea sa ne transfere date cu caracter personal si prin mijloace alternative, cum ar fi prin telefon, in scris etc.

Ne rezervam dreptul de a modifica si actualiza periodic acest document, numit Politica de confidentialitate in acord cu cerintele legale. Aceste modificari vor fi afisate periodic pe website-ul nostru, astfel ca va invitam sa verificati si consultati periodic continutul acesteia.

 

Definitii:

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,

Date cu caracter personal se intelege orice informatii prin care o persoana fizica este identificata sau este identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica este identificabila atunci cand poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau la mai multi factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei personae fizice.  

Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificala, ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre operator sau persoana imputernicita.

Prelucrarea reprezinta orice operatiune sau un set de operatiuni care se realizeaza cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent daca se realizeaza prin mijloace automate sau nu, precum colectarea, organizarea, inregistrarea, stocarea, structurarea, modificarea sau adaptarea, consultarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Restrictionarea prelucrarii reprezinta selectarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea pe viitor.

Profilarea se refera la orice modalitate de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor pentru evaluarea de aspecte personale privind o persoana fizica, in special pentru a analiza si anticipa aspect ce tin de competente profesionale ale persoanei fizice la locul de munca, situatia economica/financiara, starea de sanatate, preferintele personale, comportament, interese, localizare sau deplasare.

Pseudonimizare reprezinta prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat acestea nu mai pot fi atribuite fara utilizarea unor informatii suplimentare cu conditia ca aceste informatii sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri organizatorice si tehnice astfel incat datele cu caracter personal sa nu poate fi atribuite unei alte persoane fizice identificate sau identificabile.

Operator (controlor responsabil de prelucrare) – este persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care singura sau impreuna cu altii determina scopurile si mijloacele pentru care sa fie prelucrate datele cu caracter personal; in situatia in care scopurile sau mijloacele de prelucrare sunt stabilite de legislatia UE sau statul membru, operatorul sau criteriile specific de numire a acestuia pot fi stabilite de UE sau statul mebru.

Persoana imputernicita (Procesatorul) – este persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

Beneficiarul este persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este un tert sau nu.

Terta persoana poate fi persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, alta decat persoana vizata, operatorul sau persoana imputernicita, care sub directa autoritate a operatorului sau persoanei imputernicite este autorizata sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care, aceasta, printr-o declaratie sau actiune clara afirmativa, accepta prelucrarea datelor cu caracter personal care o priveste.

Cele de mai sus nu reprezinta o lista a datelor cu caracter personal si nu impune realizarea unei liste, tinand cont ca o data poate deveni intr-un anumit context data cu caracter personal, iar in alt context sa fie pur si simplu o informatie fara valoare de data cu caracter personal.

Cu titlu de exemplu astfel de date cu caracter personal pot fi: numele, prenumele, domiciliul sau resedinta, o adresa de e-mail, numarul si seria de buletin/pasaport/carte de identitate, date privind locatia, o adresa de IP, un cookie, etc. Datele personale inseamna acele date care se refera la o persoana in viata care poate fi identificata folosind datele exemplificate mai sus sau pornind de la aceste date coroborate cu informatii suplimentare care sunt sa pot intra in posesia operatorului de date.

Este important sa cititi aceasta politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, impreuna cu orice alte informatii/notificari/politici pe care vi le-am comunicat sau vi le vom comunica in alte ocazii, atunci cand colectam sau procesam datele dvs. personale, astfel incat sa fiti pe deplin constienti de modul si motivul pentru care procesam datele dvs.

 

Principiile de baza ale politicii noastre de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

Legalitatea, echitatea si transparenta datelor cu caracter personal in raport de persoana vizata;

Limitarea scopului: datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate doar in scopurile specificate, legitime si explicite;

Colectarea minimului de date pentru atingerea scopului pentru care sunt s-a obtinut consimtamantul persoanei vizate, astfel ca datele colectate trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate;

Mentinerea datelor actualizate in vederea asigurarii unor date cu caracter personal corecte si actualizate atunci cand este necesar;

Stocarea datelor strict pe perioada pentru care a fost obtinut consimtamantul astfel ca datele sunt pastrate intr-o forma cat sa permita identificarea persoanelor cat timp este necesara prelucrarea datelor.

Asigurarea securitatii adecvate pentru ca datele sa fie confidentiale si disponibile.

Responsabilitatea operatorului privind respectarea principiilor enumerate la art. 5 (alin 1) GDPR si demonstrarea de catre acesta asupra respectarii asumate.

 

Numele si adresa operatorului website-ului, in sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR):

“AGRIDIN” este denumirea comerciala a SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Sat Miron Costin, Com. Trifesti, Jud. Neamt, avand Cod Unic de Inregistrare 29981714, numar de ordine in Registrul Comerţului J27/199/2012;

AGRIDIN (SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL) este operator si responsabil pentru prelucrarea datelor dvs personale.

 

Numele si adresa DPO-ului:

Orice persoana vizata se poate adresa DPO-ului direct, cu intrebari in legatura cu prezenta Politica, privind sugestii referitoare la protectia datelor, inclusiv orice solicitari de a va exercita drepturile dvs. legale. Va rugam sa contactati “responsabilul” AGRIDIN cu protectia datelor” la:

Adresa de emailinfo@agridin.ro     Numar de telefon: +40 722 267 383 sau prin formularul de contact la www.agridin.ro

Sau prin posta sau curier la adresa: Str. Principala, Sat Miron Costin, Com. Trifesti, Jud. Neamt, cu mentiunea in atentia “RESPONSABILULUI AGRIDIN cu protectia datelor”.

Aveti dreptul de a face o plangere in orice moment Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro). Cu toate acestea, am aprecia oportunitatea de a ne ocupa de problema dvs., inainte de a va adresa ANSPDCP, asadar va rugam sa ne contactati in prealabil.

 

Drepturile Persoanei Vizate:

In calitate de persoana vizata, puteti sa va exercitati drepturile prevazute de Regulament, astfel:

Dreptul de a fi informat – odata cu exprimarea consimtamantului si ati devenit o persoana vizata, aveti dreptul de a fi informat cu privire la tot ce se intamplata cu datele dvs. personale: la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;

Dreptul de acces – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate, iar in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale subscrisei;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc, dupa ce operatorul prin proceduri a verificat identitatea dvs.;

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – este un drept important ce priveste obtinerea la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Acest drept nu este unul absolut, iar in urma unei astfel de solicitari, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice, pentru conformarea cu o obligatie legala, pentru siguranta sanaatii publice, pentru cercetare stiintifica;

Dreptul la restricţionarea prelucrarii – Conform GDPR o persoana are dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor personale in diverse circumstante. Acest drept priveste obtinerea, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (pentru verificarea acuratetii datelor sau daca prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele sale cu caracter personal care o va privesc, intr-un format lizibil, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator (de la un furnizator la altul intr-un mod usor si rapid), atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate operatorului, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

Dreptul la opozitie – acest drept include dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii si dreptul de a se opune aplicarii procesului decizional automat și crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive temeinice care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul legat de procesul decizional automatizat si crearea de profiluri – acest drept priveste apararea persoanelor de anumite decizii care pot produce efecte negative fara interventie umana. Crearea de profiluri se refera la orice forma automatizata de prelucrare automatizata in scopul evaluarii anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi sanatatea, comportamentul, performanta la munca, preferințe personale, situatia financiara, locatia și altele. Daca un operator foloseste crearea de profiluri trebuie sa intreprinda masuri de siguranta, sa fie utilizate proceduri statistice corecte, datele cu caracter personal sa fie securizate, sa existe masuri care permit anomaliilor sa fie corectate cu un risc minim de erori. Procesul decizional automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil. Persoana vizata poate solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei astfel de decizii automate.

Dreptul de retragere a consimtamantului – printr-o manifestare de vointa similara celei prin care s-a exprimat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecata – puteti depune plangere privind modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului

Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau prin formularul de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise in mod voluntar de catre persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrarii sau contactarii acelei persoane. Nu exista transfer de date cu caracter personal catre terte parti.

 

Stergerea automata a datelor cu caracter personal

Noi prelucram si stocam datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara aferenta atingerii scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia situatiilor cand perioada de stocare este impusa prin norme juridice nationale sau europene.

In cazul in care scopul pentru care au fost colectate datele a fost atins, sau daca a expirat perioada de stocare impusa prin norme juridice nationale sau europene, datele cu caracter personal sunt in mod automat sterse, in conformitate cu cerintele legale.

 

Temeiul juridic al prelucrării

Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operatiunile de prelucrare pentru care ne dati consimtamantul, pentru un anumit scop de prelucrare.

Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizata, cum este cazul, de exemplu, atunci cand operatiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfasoara in baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR. Acelasi lucru este valabil si pentru operatiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea masurilor precontractuale, de exemplu in cazul elaborarii ofertelor.

In cazul in care societatea noastra este supusa unei obligatii legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi indeplinirea obligatiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR.

In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, in cazul in care un vizitator a fost ranit in compania noastra si numele, varsta, datele de asigurare de sanatate sau alte informatii vitale ar trebui sa fie transmise unui medic, spital sau unei alte parti terte. In aceasta ipoteza, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.

In cele din urma, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, in cazul in care prelucrarea nu se efectueaza in baza niciuneia dintre motivele menționate mai sus, daca prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de societatea noastra sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor și libertatilor fundamentale ale persoanei vizate care necesita protectia datelor cu caracter personal. Astfel de operatiuni de prelucrare sunt in mod special permise deoarece au fost mentionate in mod specific de legiuitorul european. El a considerat ca un interes legitim ar putea fi asumat daca persoana vizata este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

 

Interesele legitime urmarite de catre operator sau de catre un tert

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, interesul nostru legitim este sa ne desfasuram afacerea in interesul tuturor angajaților si acționarilor nostri.


Informatiile pe care le colectam despre Dvs.

Putem colecta, utiliza, stoca si transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs. pe care le-am grupat dupa urmeaza:

Date de identitate care, in general, includ, in masura in care se aplica: nume si prenume, CNP, sex, data si loc de nastere, cetatenia, seria, numarul si valabilitatea documentului de identitate;

Date de contact care, in general, includ, in masura in care se aplica: rezidenta, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de email si numerele de telefon.

Date referitoare la viata profesionala care, in general, includ, in masura in care se aplica: profesie/ocupatie; locul de munca; pozitie/post; vechime in munca; participatia in entitati juridice private de la care obtinenti venituri; studii/educatie/titulatura; domenii profesionale de activitate;

Date despre viata (situatia) familiala care, in general, includ, in masura in care se aplica: stare civila, numarul membrilor familiei sau a altor persoane pe care le aveti in intretinere;

Date financiare care, in general, includ, in masura in care se aplica: contul bancar; date despre venitul, date despre relatiile contractuale pe care le aveti cu alte institutii de credit sau institutii financiare nebancare, precum si orice alte informatii ce cu privire la actuali/potentiali creditori ai Dumneavoastra.

Date despre tranzactii care, in general, includ, in masura in care se aplica: detalii despre platile catre si de la Dvs., precum si alte detalii despre produsele si serviciile pe care le-ati achizitionat de la noi.

Date referitoare la bunuri care, in general, includ, in masura in care se aplica: informatii de identificare si detalii tehnice despre: bunurile imobile (adresa; suprafata; compartimentare; planse fotografice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.); bunuri mobile – autovehicule, utilaje si echipamente agricole ( marca, model, numar inmatriculare, serie sasiu, serie motor, detalii tehnice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.)

Date profil care, in general, includ, in masura in care se aplica: achizitiile sau comenzile facute de Dvs., interesele, preferintele, feedback-ul si raspunsurile la sondaje.

Date publicitare/marketing si comunicatii care, in general, includ, in masura in care se aplica: preferintele dumneavoastra in primirea de comunicari publicitare/marketing de la noi si de la terti, precum si preferintele de comunicare.

De asemenea, colectam, utilizam si divulgam Date agregate/combinate, precum date statistice sau demografice in orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele Dvs. personale, dar nu sunt considerate date personale potrivit legii, intrucat aceste date Nu dezvaluie direct sau indirect identitatea Dvs.

Cu toate acestea, daca combinam sau conectam date agregate cu datele Dvs. personale, astfel incat Dvs. sa puteti fi identificat direct sau indirect, vom trata datele agregate/combinate ca date cu caracter personal, acestea fiind utilizate in conformitate cu aceasta Politica.

Nu colectam niciun fel de categorii speciale de date cu caracter personal despre Dvs. (aceasta categorie include date despre: rasa sau etnie, convingeri religioase, morale sau filozofice, viata sexuala, orientarea sexuala, opiniile politice, apartenenta la sindicate, si datele genetice si biometrice). De principiu, nu colectam nici informatii despre condamnari si infractiuni penale, singurele exceptii fiind expres prevazute in lege.

 

Situatia in care nu ne furnizati date cu caracter personal sau le furnizati eronat

In cazul in care avem o obligatie legala de a colecta date cu caracter personal despre Dvs., sau le colectam in conformitate cu clauzele unui contract perfectat cu Dvs. si nu ne furnizati aceste date atunci cand vi le solicitam, sau ni le furnizati eronate, s-ar putea sa nu ne putem executa obligatiile asumate prin contract (de exemplu, pentru a va pune la dispozitie produsul contractat). In acest caz, este posibil sa fie nevoie sa anulam un produs sau un serviciu pe care, in alte conditii, ar trebui sa vi-l oferim, dar va vom notifica despre aceasta imprejurare daca este cazul la momentul respectiv.

 

Modul in care colectam datele cu caracter personal

Datele pot fi colectate prin diverse modalitati precum:

Informatia este obtinuta prin interactiune directa in urma careia va puteti divulga: identitatea, date de contact, date referitoare la viata profesionala, date referitiare la viata familiala, date financiare, date despre bunurile dvs., date despre tranzactii, date de profil, date publicitare/marketing si comunicatii, printre altele, prin completarea formularelor sau prin corespondenta pe care o aveti cu noi, respectiv prin posta, telefon, e-mail sau alte modalitati. Aceasta colectare se realizeaza atunci cand:

 • Utilizati formularul de contact pentru a intreba sau obtine informatii/oferte despre, sau achizitionati produsele sau serviciile noastre;
 • Formulati o cerere de materiale publicitare pentru a fi transmise catre dvs.;
 • Ne comunicati o parere sau impresie;

Terti si surse publice. Este posibil sa primim date cu caracter personal despre dvs. de la diverse terte parti si din surse publice, astfel cum este prevazut mai jos:

 • Date de identitate, contact, financiare, tranzactii, precum si despre bunurile dvs. din partea urmatoarilor terti: angajator, institutii de credit bancare sau institutii financiare nebancare, societati specializate in activitati de raportare a creditului; intermediari de credite – brookeri, societati de colectare, intermediari in asigurari etc.
 • Date de identitate, contact, date referitoare la viata profesionala, financiare si tranzactie, precum si date despre bunurile Dvs.; din partea urmatoarelor surse publice – autoritati publice: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul National al Registrului Comertului, site-uri publice (portalul instantelor de judecata, ministerul finantelor etc);

Orice alte moduri de colectare a datelor cu caracter personal. Nu este cazul.

 

Modul de utilizare a datelor dvs. Personale

Datele dvs. personale vor fi transmise numai in cazurile cand legea ne va permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. personale in urmatoarele situatii:

 • Pentru a putea sa executam obligatiile asumate prin contractele perfectate cu dvs., sau in etapa de prezentare a ofertei, de analiza si negociere a contractului;
 • In cazul in care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unei terte parti), precum si daca este necesar intereselor dvs. si nu contravine drepturilor dvs.fundamentale;
 • In cazul in care trebuie sa respectam o obligatie legala.

In general, ne bazam pe consimtamantul dvs. ca fiind o baza legala pentru procesarea datelor dvs. personale. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, urmand sa dam curs cererii dvs.

 

Scopuri pentru care sunt utilizate datele dvs. personale

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:

 • Pentru prestare servicii AGRIDIN in beneficiul dvs, precum:
 • Prelucrare comenzi, oferte, inclusiv preluarea, validarea, expedierea, facturarea acestora;
 • Pentru a va inregistra ca un client nou;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile si relatiile solicitate cu privire la produse, servicii, comenzi;
 • Pentru solutionarea oricaror probleme referitoare la bunuri, produse, servicii, comenzi;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre AGRIDIN (denumirea comerciala a SC NICOLAIDA PRO SOLUTIONS SRL) si dvs.  Mai mult decat atat, anumite prelucrari privind aceste scopuri sunt impuse de legislatia actuala, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

 • Pentru a gestiona relatia noastra cu dvs., care va include:
 • Notificari despre modificarile aduse termenilor sau politicii de confidentialitate si procesare a datelor cu caracter personal;
 • Solicitari adresate dvs. prin care sa va exprimati parerea cu privire la noi sau serviciile oferite de noi, precum sondajele;
 • Pentru a va permite sa participati la un concurs, tombola sau la un sondaj;
 • Pentru a imbunatati, produsele/serviciile, activitatea de marketing, relatia cu clientii;
 • Pentru a administra si a proteja afacerea, respectiv intocmirea de statistici si raportari, inclusiv catre atutoritatile publice;
 • Pentru a va furniza continut publicitar adecvat si de a masura sau de a intelege eficienta publicitatii oferita dvs.;
 • Pentru a va face sugestii si recomandari despre bunurile sau servicii care va pot interesa;
 • Pentru apararea intereselor noastre legitime

 

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru oferte publicitare/promotionale

Putem folosi datele de identitate, de contact, de profil si publicitare, pentru a ne forma o opinie asupra a ceea ce credem ca poate va doriti sau aveti nevoie, sau ceea ce poate fi de interes pentru dvs. Acesta este modul in care vom decide ce produse, servicii si oferte pot fi relevante pentru dvs. (noi numim aceste activitati marketing/publicitate).

Veti primi comunicari de marketing/publicitare de la noi daca:

 • ati solicitat informatii de la noi;
 • ati achizitionat bunuri sau servicii de la noi 
 • daca ne-ati furnizat detaliile dvs. atunci cand ati intrat intr-un concurs sau ati fost inregistrat pentru o promotie/tombola si, in fiecare din aceste cazuri, ati optat pentru a primi astfel de informari de marketing/publicitare.

 

Activitati de marketing/publicitate prestate de terte parti

Va vom solicita acordul expres, inainte de a va divulga datele cu caracter personal catre orice companie din afara AGRIDIN, in scopuri de marketing/publicitate.

 

Dezabonare

Puteti sa ne solicitati noua sau tertilor, in orice moment, sa nu va mai trimitem sau sa nu va mai trimita mesaje de marketing/publicitare, adresandu-ne un email pe adresa: info@agridin.ro.

 

Prevederi speciale cu privire la minori

Acest site nu se adreseaza minorilor (sub 18 ani). AGRIDIN nu prelucreaza datele personale ale minorilor avand la baza consimtamantul acestora. In situatia in care vom descoperi ca am prelucrat in mod accidental date personale ce apartin unui minor, in scopuri ce necesita consimtamantul, si nu exista un acord din partea titularului raspunderii parintesti, vom sterge acele date in cel mai scurt timp posibil. Totusi, vom putea colecta date cu caracter personal de la minori, in cazuri speciale, atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre parinti sau reprezentanti legali. Vom depune eforturi pentru a verifica daca parintele sau reprezentantul legal a dat sau a autorizat consimtamantul, de exemplu prin contactarea telefonica a acestuia.

 

Divulgarea datelor Dvs. personale

Este posibil sa divulgam datele Dvs. cu caracter personal, catre tertii mentionati mai jos:

 • furnizorii de servicii, care actioneaza ca imputerniciti ai nostri, cu sediul in Spatiul Economic European (SEE) si care ne furnizeaza urmatoarele tipuri de servicii:
 • servicii IT si de administratre a sistemului cu sediul in Romania;
 • consiliere profesionala: contabila, juridica – notari; avocati, executori judecatoresti; audit; asiguratori cu sediul in Romania;
 • servicii financiare: institutiile de creditare bancare sau non-bancare (IFN-uri) cu care colaboram cu sediul in Romania sau Spatiul Economic European;
 • servicii de asigurare: societati si brokeri de asigurare;
 • administrare a registrelor publice – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Biroul de Credite S.A., precum si alte autoritati, in calitate de operatori sau operatori comuni, cu sediul in Romania, care prelucreaza datele cu caracter personal comunicate de catre noi, pentru indeplinirea unor obligatii legale;
 • detalii privind servicii de marketing/telemarkenting: agentii de publicitate/marketing, PR, in acest din urma caz, divulgarea realizandu-se doar in baza consimtamantului dvs.;
 • altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre

Terti cu care putem intra intr-un proces de cesiune/fuziune/absortie, cu privire la afacerea/activele noastre, sau parti ale acestora. Daca o astfel de imprejurare va fi incidenta, atunci noi sau proprietarii/detinatori vor putea utiliza datele dumneavoastra personale in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate si de procesare a datelor cu caracter personal.

Solicitam tuturor tertilor sa respecte securitatea datelor dumneavoastra personale si sa le trateze in conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor nostri de servicii, sa utilizeze datele dumneavoastra personale in scopuri proprii, ci doar le permitem sa proceseze datele dvs. personale in scopuri mentionate in acest document si in conformitate cu instructiunile noastre.

 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra personale atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror obligatii legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de pastrare adecvata a datelor dvs. cu caracter personal, luam in considerare urmatoarele criterii: cantitatea, natura si sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potential de vatamare a dvs., ca urmare a unei utilizari sau divulgari neautorizate a datelor cu caracter personal, scopurile pentru care procesam date cu caracter personal si daca putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum si obligatiile legale aplicabile.

Detalii privind perioadele de pastrare pentru diferite categorii de date cu caracter personal, sunt disponibile in politica noastra de pastrare a datelor cu caracter personal, pe care o puteti solicita de la noi.

Mai exact, cu titlu de exemplu, legea ne obliga sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (precum date de: identitate, contact, viata profesionala si familiala, financiare si de tranzactie, despre bunuri) pentru cel putin 10 ani dupa ce relatia contractuala a incetat, din ratiuni fiscale, realizarea auditului si pastrarea inregistrarilor contabile.

In anumite imprejurari, ne puteti solicita sa va stergem datele cu caracter personal. In acest sens, va rugam sa ne trimiteti o solicitare scrisa, la info@agridin.ro sau prin posta/curier la adresa: Sat Miron Costin, Com. Trifesti, Jud. Neamt in atentia RESPONSABILULUI AGRIDIN cu protectia datelor.

In unele imprejurari, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistica, caz in care putem folosi aceste informatii pe termen nelimitat fara sa va mai anuntam.


Existența unui proces automat de luare a deciziilor.

Ca și societate responsabila, nu adoptam decizii automate sau profilate.


Protectia datelor in materia aplicatiilor pentru angajare

In anumite cazuri colectam si prelucram datele cu caracter personal ale aplicantilor pentru locurile de munca din societatea noastra. In special, in cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au legatura cu angajarea, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact. Daca angajam persoana respectiva, incheind un contract de munca, datele transmise vor fi stocate in scopul executarii obligatiilor izvorate din raportul de munca, in conformitate cu cerințele legale. Daca se incheie un contract de munca cu aplicantul, datele cu caracter personal si documentele care le conțin vor fi arhivate / sterse automat la sase luni de la momentul refuzului de angajare, cu conditia ca nici un alt interes legitim sa nu se opuna stergerii.

 

Exercitarea drepturilor dvs. este gratuita

Nu va trebui sa platiti nicio taxa pentru a va exercita drepturile referitoare la datele cu caracter personale. Cu toate acestea, s-ar putea sa va percepem o taxa rezonabila (doar pentru a acoperi costul operational) in cazul in care cererea dvs. este in mod clar nefondata, repetitiva sau excesiva, aceasta atitudine echivaland cu exercitarea abuziva a drepturilor conferite de lege. Alternativ, este posibil sa refuzam sa raspundem cererii Dvs.

 

Conectare prin retelele de socializare

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Youtube, Instagram si astfel sa aveti posiblitatea sa accesati continutul postat de noi pe Site si sau conturile noastre asociate pe acele retele sociale mai facil. Daca accesati continutul postat pe acele retele de socializare sau comentati pe acele retele de socializare, sau accesati Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele retele de socializare ne vor fi transmise si noua de catre operatorii acelor retele de socializare.

 

Ce am putea avea nevoie de la Dvs.

Ar putea fi necesar sa va solicitam informatii specifice, pentru a ne ajuta sa va verifica identitatea si sa va sprijinim, in exercitarea drepturilor dvs. referitoare la datele cu caracter personal. Aceasta este o masura de securitate, pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate unor persoane care nu au dreptul sa le fie divulgate. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra, sau de a asigura celeritatea raspunsului nostru.

  

Timpul de raspuns la solicitarile Dvs.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in termen de maxim o luna. Ocazional, comunicarea unui raspuns poate dura mai mult de o luna, daca cererea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe de cereri. In acest caz, va vom notifica un termen estimativ de raspuns si va vom tine la curent cu stadiul cererii/cererilor dvs.

 

Transfer de informatii in afara Uniunii Europene:

Daca vom transmite informatiile dvs. catre o tara din afara SEE, ne vom asigura ca informatiile dvs. sunt protejate corespunzator. SEE este alcatuit din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se considera ca acestea au legi echivalente in ceea ce priveste protectia datelor si a vieții private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau furnizorii și prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE. Ne vom asigura intotdeauna ca exista un contract legal corespunzator care acopera transferul de date, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeana.